Well.hr - Baza pracoumilaczy - Z troski o człowieka. Doświadczenia PKN ORLEN

Z troski o człowieka. Doświadczenia PKN ORLEN

Siłą i jedną z kluczowych wartości PKN ORLEN są ludzie. Ich codzienna praca i kreatywne działanie przyczyniają się do rozwoju firmy, realizowania inwestycji, osiągania doskonałych wyników finansowych oraz budowania pozytywnego wizerunku marki. Dlatego PKN ORLEN dokłada starań, by pracownicy firmy mieli możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, szansę na utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawo- dowym i prywatnym oraz poczucie, że praco- dawca będzie o nich pamiętał także wtedy, gdy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

– Budowane przez długie lata wartości PKN ORLEN, finalnie usankcjonowane jako swoisty kodeks postępowania, znajdują swoje odzwierciedlenie w naszym podejściu do pracowników. To z kolei przekłada się na wszelkie działania i programy, jakie wdrażamy, chcąc tworzyć atrakcyjne i przyja- zne środowisko pracy – mówi Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr w PKN ORLEN.

Holistyczne podejście do dobrostanu

PKN ORLEN do potrzeb pracowników podchodzi kompleksowo, biorąc pod uwagę zarówno ich środowisko pracy, jak i otaczający świat. Postęp cywilizacyjny, dynamika zmian, nieustanny rozwój dają wiele nowych możliwości, ale mogą też rodzić frustracje, stres i prowadzić do chorób cywilizacyjnych. Dlatego PKN ORLEN stosuje holistyczne podejście, uwzględniające różne programy i działania, w tym m.in.: działania wymierzone w tworzenie przyjaznego środowi- ska pracy, takie jak: dbałość o godne warunki pracy, bezpieczeństwo pracy, komfortowe i ergonomiczne stanowiska pracy; bogaty pakiet bene- fitów, które odpowiadają na indywidualne po- trzeby ludzi; szeroką ofertę rozwojową, na którą składają się nie tylko szkolenia pozwalające na podnoszenie kwalifikacji, ale także szyte na mia- rę warsztaty, będące odpowiedzią na konkret- ne wyzwania, z jakimi mierzą się różne grupy pracowników; opiekę medyczną z możliwością objęcia nią także członków rodzin pracowników, czy wreszcie wielowymiarowe wsparcie udzie- lane pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

We współpracy z operatorami medycznymi, obiektami sportowymi i firmami szkoleniowymi PKN ORLEN oferuje pracownikom liczne pro- gramy zdrowotne, profilaktyczne i systemowe działania wspierające ich dobrą kondycję, zarów- no pod względem fizycznym, jak i psychicznym, zachęcające ich do prowadzenia zdrowego stylu życia, podejmowania aktywności fizycznej oraz dbałości o jakość żywienia, a także programy wspierające godzenie pracy zawodowej z rolą rodzica.

– Działania, które prowadzimy są przemyślane i zaplanowane w dłuższej perspektywie, zgodnie z priorytetami określonymi w strategii HR PKN ORLEN – mówi Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr. Pracownicy PKN ORLEN są na bieżąco informo- wani o realizowanych przez koncern działaniach i zachęcani do udziału w nich. Firma bada rów- nież poziom zainteresowania poszczególnymi akcjami i rozwija te, które są dla pracowników najbardziej atrakcyjne.

Oferując pracownikom wsparcie

Szczególny nacisk PKN ORLEN kładzie na dba- łość o zdrowie psychiczne pracowników, trak- tując te działania jako integralną część swojej kultury organizacyjnej.

– Mamy świadomość, że dobrostan pracowników, ich dobre samopoczucie przekłada się na wydaj- ność pracy, satysfakcję z jej wykonywania, absen- cję oraz zaangażowanie pracowników. Buduje poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności – wyjaśnia Wioletta Kandziak.

W życiu zawodowym i osobistym każdego człowieka bywają takie sytuacje, które go prze- rastają, choć zwykle radzi sobie bez problemu. Niezwykle ważna jest dla niego wtedy możliwo- ści skorzystania ze wsparcia psychologicznego i innych form pomocy. Tak właśnie jest w PKN ORLEN. Pracownicy firmy i ich rodziny mogą liczyć na szeroko pojęte wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Przyjmuje ono postać pomocy materialnej, zdrowotnej oraz psychologicznej. W strukturach firmy działa Pracownia Psycho- logii Pracy, której zadaniem jest świadczenie pomocy psychologicznej pracownikom PKN ORLEN i ich rodzinom, znajdującym się w trud- nych sytuacjach – nie tylko zawodowych, ale również na styku życia zawodowego i osobiste- go. Skorzystanie ze wsparcia psychologiczne- go ułatwia znalezienie rozwiązania i pozwala uniknąć odroczonych skutków problemu, np. uzależnienia czy wypalenia zawodowego. Dedykowane wsparcie psychologiczne jest bar- dzo ważne, by odzyskać poczucie sensu, szczę- ście w życiu i energię do działania.

– Dobrostan psychiczny nie jest czymś, co jest człowiekowi dane raz na zawsze. W PKN ORLEN pomagamy pracownikom w jego uzyskaniu i utrzy- maniu, by towarzyszył im przez całe życie – mówi Wioletta Kandziak.

Wśród zadań Pracowni Psychologii Pracy PKN ORLEN jest także popularyzowanie i promowa- nie dobrych praktyk, które pozwalają osiągnąć dobrostan psychiczny w pracy i poza nią. Wspierając zdrowie psychiczne pracowników, PKN ORLEN oferuje także możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach z zakresu radzenia sobie ze stresem. Działania wspierające walkę ze stresem oraz uzależnieniami realizowane są także w ramach profilaktycznych programów zdrowot- nych, w których biorą udział obecni i byli pra- cownicy PKN ORLEN oraz rodziny pracowników.

Dla zachowania równowagi

Firma podejmuje także działania wspierające pracowników w utrzymaniu zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Pracownicy PKN ORLEN mogą liczyć na różne świad- czenia związane z wypoczynkiem i rekreacją, a zatrudnieni w firmie rodzice – na dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem, firmowy żłobek i elastyczne formy świadczenia pracy. Koncern prowadzi też specjalne programy skierowane do konkretnych grup zatrudnionych. Np. pracownicy zmianowi objęci są programem, który ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pracy zmianowej.

Wpływ na własną karierę

Ważnym źródłem dobrostanu psychicznego w pracy, jest poczucie wpływu na własną karierę. Pracownikom, którzy szukają nowych wyzwań, potrzebują zmiany lub chcą rozwijać swoją karierę w innym obszarze firmy PKN ORLEN oferuje rozwiązania, które sprzyjają ich rozwojowi, zdo- bywaniu nowych umiejętności i doświadczeń.
W ramach programu mobilności pracownik może czasowo lub na stałe świadczyć pracę w innym obszarze lub innej Spółce w ramach Grupy Kapitałowej albo uczestniczyć w projekcie realizowa- nym w innym miejscu w organizacji.

Społecznie odpowiedzialny

Jako odpowiedzialna społecznie organizacja PKN ORLEN nie pozostaje obojętny na potrzeby środowiska lokalnego. Firma podejmuje różne inicjatywy wspierające zdrowie mieszkańców Płocka, takie jak np. organizacja miasteczek zdro- wia, w których można wykonać podstawowe badania, odbyć konsultacje z lekarzami różnych specjalności, porozmawiać z psychologiem, die- tetykiem itp. We współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc – PKN ORLEN realizuje też dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego program profilaktyki zdrowotnej.

W 2019 roku podejmowane przez PKN ORLEN działania zostały docenione przez kapitułę konkursu Ministerstwa Zdrowia w ramach kampanii „Planuję długie życie”. Firmie przyznany został certyfikat PracoDawca Zdrowia.

– Ten zaszczytny tytuł zobowiązuje do podtrzyma- nia wszystkich dobrych praktyk w zakresie dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników i mobilizuje do rozwijania naszej oferty – mówi Wioletta Kandziak – Jesteśmy dumni, że zewnętrz- ne badania, certyfikacje i konkursy, w których uczestniczymy, potwierdzają atrakcyjność pakietu wynagrodzeń PKN ORLEN, w tym szerokiego wachla- rza benefitów i programów wsparcia. Co jednak najważniejsze, nasze działania są doceniane przez pracowników.

 

Chcesz od nas otrzymać podcast o mental health? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, gdzie od serca dzielimy się merytoryką i ciekawostkami ze świata wellbeingu

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Well.hr sp z o.o. Administratorem Twoich danych osobowych jest Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także promocji własnych produktów i usług. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z: office@well.hr. a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajdziesz w zakładce RODO.Spodobał Ci się artykuł? Podziel się!    Podziel się na Facebooku