Well.hr - Baza pracoumilaczy - Regulamin świadczenia usług Well.HR

Regulamin świadczenia usług Well.HR

 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają niżej wskazane znaczenie:

 1. Well.hr– Well.hr sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 5 posiadająca numer NIP: 652-174-79-40 oraz numer REGON:387478919, KRS: 0000867398.
 2. Dostawca– każdy podmiot zawierający Umowę z Well.hr na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Pracodawcy – odbiorcy Usług oferowanych przez Dostawców.
 4. Serwis– serwis internetowy znajdujący się pod adresem Well.hr, świadczący usługi zgodnie z Ofertą.
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin.
 6. Umowa - umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Well.hr a Dostawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
 7. Umowa wellbeing - umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Pracodawcą a Dostawcą Usług na zasadach określonych przez Strony w odrębnej umowie,
 8. Usługa – usługi oferowane przez Dostawców za pośrednictwem Serwisu Well.hr na rzecz Pracodawców w zakresie wellbeing-u (w szczególności rozumiane jako świadczenia dodatkowe, narzędzia, szkolenia i inne działania wspierające dobrostan pracownika – kategorie usług wellbeing objętych w Serwisie: pod adresem. Well.hr
 9. Zamówienie– wypełniony przez Dostawcę formularz online znajdujący się w Serwisie, przy użyciu zindywidualizowanego Konta Dostawcy, którego złożenie przez Dostawcę i potwierdzenie przez Well.hr skutkuje zawarciem Umowy.
 10. Oferta - obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona w Serwisie Well.hr pod adresem: https://www.well.hr/pl/article/4/jak-to-dzia-a-.html
 11. Ogłoszenie– publikowane w Serwisie ogłoszenie, mające na celu sprzedanie usługi realizowanej przez Dostawcę mogące zawierać m.in. firmę, szczegółowy opis Usługi, dane kontaktowe, dokumentację zdjęciową i video oraz zakres cenowy.
 12. Wyszukiwarka Dostawców/ Usług– narzędzie służące do przeglądania Ogłoszeń Dostawców/ Usług publikowanych w serwisie Well.hr.
 13. Konto Dostawcy - konto Dostawcy dostępne na stronie internetowej www.well.hr, służące do składania Zamówienia, publikacji Usług Dostawcy
 14. Konto Pracodawcy– konto Pracodawcy dostępne na stronie internetowej www.well.hr, rozumiane wyłącznie jako narzędzie ułatwiające zawieranie Umów wellbeing oraz realizację działań promocyjnych Pracodawcy.
 1. Postanowienia Ogólne
 1. Przedmiotem usług świadczonych przez Serwis jest udostępnianie serwisu internetowego do publikowania Ogłoszeń.
 2. Osoba rejestrującą Konto Dostawcy oraz składająca Zamówienie lub publikująca Ogłoszenie w imieniu Dostawcy będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, w tym prowadząca indywidualną działalność gospodarczą oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Dostawcy. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Dostawcy nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba zawierająca Umowę jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Well hr, a także do naprawienia szkody, jaką Well.hr poniesie przez to, że potwierdzi Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu, Dostawca a także Pracodawca obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu i następuje w toku zarejestrowania Konta Dostawcy i Konta Pracodawcy.
 4. Well.hr nie jest stroną Umów wellbeing zawieranych pomiędzy Dostawcą Usług a Pracodawcą i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wellbeing przez którąkolwiek ze Stron.
 5. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania Dostawców i Usług znajdujących się w Serwisie oraz rejestrowania Konta przez Dostawców i Pracodawców a także składania w tym celu Zamówień, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 6. Well.hr nie gwarantuje, że serwery wykorzystywane do funkcjonowania Serwisu są wolne od szkodliwego oprogramowania, w konsekwencji czego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym ataki hakerskie.
 7. Informacje zamieszczone w Serwisie na stronie Well.hr mają charakter wyłącznie informacyjny; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy lub Umowy wellbeing.

III. Warunki świadczenia Usług

[PRAWA I OBOWIĄZKI Well.hr]

 1. Umowa z Well.hr zostaje zawarta z Dostawcą z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Dostawcę Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia Zamówienia przez Well.hr. Prawidłowe wypełnienie Zamówienia polega na podaniu przez Dostawcę: nazwy firmy, adresu, lokalizacji i opisu Usług oraz wynagrodzenia.
 2. Well.hr zobowiązana jest do publikacji Ogłoszeń w Serwisie w ciągu dwóch dni roboczych:
  – od momentu otrzymania płatności Well.hr zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub wykonania Umowy bądź natychmiastowego przerwania publikacji Ogłoszenia objętego Zamówieniem, w przypadku zalegania przez Dostawcę z płatnościami (do momentu uregulowania zaległej wpłaty).
 3. Well.hr zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub wykonania Umowy bądź natychmiastowego przerwania publikacji Ogłoszenia objętego Zamówieniem, w przypadku zalegania przez Dostawcę z płatnościami (do momentu uregulowania zaległej wpłaty).Well.hr zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych rejestrowych Dostawcy podanych w trakcie rejestrowania Konta Dostawcy. W przypadku podania danych rejestrowych niezgodnych ze stanem faktycznym, Well.hr zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Dostawcy bez powiadomienia Dostawcy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Well.hr.
 4. Well.hr zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji usługi w Serwisie w przypadku opóźnienia Dostawcy w opłaceniu Zamówienia przekraczającego okres 7 dni od daty jego złożenia.
 5. Well.hr nie ponosi odpowiedzialności za ochronę adresów mailowych publikowanych w treści Ogłoszenia.
 6. Well.hr nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Ogłoszeń publikowanych przez Dostawców a także za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług przez Well.hr, będące następstwem okoliczności za które Well.hr nie ponosi odpowiedzialności (m.in. siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich).
 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, Well.hr zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia z Serwisu Ogłoszeń a także ograniczenia dostępu do Konta Dostawcy lub Konta Pracodawcy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w przypadkach:
 • podania nieaktualnych, nieprawdziwych lub niezgodnych z prawdą danych przez Dostawcę lub Pracodawcę,
 • naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • naruszających prawo, dobre obyczaje, dobre imię lub interesy Well.hr lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 • naruszających zakaz dyskryminacji,
 • zawierających zakazane reklamy (dotyczące np. gier hazardowych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych),
 • zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zniesławiające lub obraźliwe,
 • zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania,
 • wzbudzających podejrzenie oszustwa, w tym przy zawieraniu Umów bądź Umów wellbeing. .

 

[PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY]

 1. Dostawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Ogłoszenia w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawca uprawniony jest do nanoszenia poprawek w treści opublikowanego już Ogłoszenia (np. zmiany statusów: m.in. „Aktualne”), za wyjątkiem zmiany nazwy Dostawcy, danych kontaktowych, za pośrednictwem swojego Konta Dostawcy. Błędy w treści Ogłoszenia, znajdujące się w polach nieedytowalnych dla Dostawcy należy zgłosić na adres office@well.hr.
 3. Dostawca oświadcza, że podane przez niego dane i informacje są prawdziwe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają jakichkolwiek dóbr osób trzecich.
 4. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie udostępnienie nieuprawnionym osobom trzecim loginu użytkownika i hasła do Konta Dostawcy oraz za wynikłe stąd szkody.
 1. Termin ważności usług
 1. Akceptacja Zamówienia, której skutkiem jest zawarcie Umowy, będzie potwierdzana przez Well.hr w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres korespondencji e-mail Dostawcy wskazany w toku rejestracji Konta Dostawcy.
 2. Termin, do którego Ogłoszenie będzie publikowane przez Well.hr w Serwisie wskazywane jest przez Dostawcę przy składaniu Zamówienia
 1. Warunki płatności
 1. Podstawą do określenia wynagrodzenia Well.hr za publikowanie Ogłoszeń jest obowiązująca Oferta https://www.well.hr/pl/article/4/jak-to-dzia-a-.html. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.
 2. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Ofertą przed zawarciem Umowy i akceptuje jej treść.
 3. Ceny podane w Ofercie są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia płatności do Well.hr. Ze datę wpłynięcia płatności uznaje się dzień jej zaksięgowanie na rachunku bankowym Well.hr.
 5. Well.hr umożliwia Dostawcom dokonywanie płatności w formie: przelewu bankowego (przedpłata), za pośrednictwem system PayU, za pośrednictwem systemu Blue Media, kartą kredytową/debetową za pośrednictwem systemu Blue Media.
 6. W przypadku płatności przelewem zwykłym, należy uregulować płatność na konto w mBank: 08 1140 2004 0000 3002 7818 7974.
 7. Well.hr udostępnia Dostawcy rachunek bankowy należący do BlueMedia – Partnera przyjmującego płatności w imieniu Well.hr. Przy pierwszym Zamówieniu Dostawca otrzymuje ogólny numer rachunku bankowego należący do BlueMedia Przy drugim Zamówieniu Dostawca otrzymuje stały, indywidualny dla Dostawcy numer konta należący do BlueMedia.
  Warunkiem poprawnego zaksięgowania płatności jest wpisanie w tytule przelewu numeru Umowy nadanego przez Well.hr w trakcie składania Zamówienia oraz poprawna kwota Zamówienia. 
  Płatności, które nie zostaną zidentyfikowane w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia do BlueMedia. tj.: w tytule przelewu nie zostanie podany poprawny numer Umowy nadanego przez Well.hr lub zostaną wykonane na niepoprawną kwotę, zostaną zwrócone przez BlueMedia na rachunek wpłacającego.
 8. Well.hr zastrzega sobie prawo, iż w przypadku gdy Dostawca generuje duże bądź częste zaległości w płatnościach na rzecz Well.hr, kolejna Umowa zostanie wykonana po wcześniejszym zaspokojeniu zadłużenia Well.hr z tytułu zrealizowanych usług. W takim przypadku, Umowa zostanie wykonania po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Well.hr lub przekazania do Well.hr potwierdzenia dokonanej zapłaty.
 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Zamówień są ważne przy zachowaniu formy przewidzianej przy składaniu Zamówienia.
 10. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy Well.hr a Dostawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Prawa autorskie
 1. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Dostawcom lub Pracodawcom informacje za pośrednictwem Serwisu, stanowią własność Well.hr i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Well.hr na Dostawcę wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Osoby trzecie, w tym Dostawca i Pracodawca nie są uprawnione do kopiowania, modyfikacji, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub w części treści usług Serwisu. Well.hr nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Dostawców lub Pracodawców za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Dostawców w ramach zawieranej z Well.hr Umowy.
 2. W przypadku skorzystania przez Dostawcę z usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku i Ogłoszenia, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dostawca wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Well.hr. Well.hr oświadcza, że wizerunek Dostawcy będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Dostawcy, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę przed zawarciem Umowy.
 3. Dostawca oświadcza, że Ogłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich a także, że uprawniony jest do posługiwania się nazwami handlowymi, znakami graficznymi i słownymi podanymi w Ogłoszeniu lub w toku rejestracji Konta Dostawcy.
 4. Dostawca udziela Well.hr niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej licencji na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu lub w toku rejestracji Konta Dostawcy na czas określony tj. czas realizacji usługi przez Serwis.

VII. Reklamacje

 1. Dostawca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu Well.hr.
 2. Reklamacje rozpatruje Well.hr.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane od Dostawcy:
  • oznaczenie Dostawcy (firmę, adres siedziby, adres poczty elektronicznej),
  • opis reklamacji, w tym zgłaszaną nieprawidłowość,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Well.hr.
 5. Reklamację Dostawca składa na adres poczty elektronicznej Well.hr: office@well.hr.
 6. Well.hr dokładać będzie wszelkich możliwych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Dostawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Well.hr zawiadomi Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Dostawca i Pracodawca korzysta z ochrony jego danych (prywatności) przez Well.hr.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Well.hr określa regulamin polityki prywatności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Well.hr zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z usług świadczonych przez Well.hr.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Dostawcę, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 3. Dostawca, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy drogą elektroniczną na adres: office@well.hr Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być skierowane do Well.hr w terminie 7 dni od dnia poinformowania Dostawcy o zaistniałych zmianach.
 4. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Well.hr.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Chcesz od nas otrzymać podcast o mental health? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter, gdzie od serca dzielimy się merytoryką i ciekawostkami ze świata wellbeingu

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Well.hr sp z o.o. Administratorem Twoich danych osobowych jest Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także promocji własnych produktów i usług. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z: office@well.hr. a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajdziesz w zakładce RODO.Spodobał Ci się artykuł? Podziel się!    Podziel się na Facebooku